Nolikums

Sieviešu skrējiens 2020

Nolikums

NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM.

Sekojošie sacensību noteikumi un pamatnostādnes ir paredzētas, lai palīdzētu veiksmīgi organizēt liela mēroga pasākumu, nodrošinātu veiksmīgu sacensību norisi un dalībnieku drošību.

Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

1. LAIKS. VIETA. ORGANIZATORI.

Sieviešu skrējiens

2020.gada 9.Maijā, Mežaparkā (Rīga).

Sacensības organizē biedrība Baltic Events.

2. DISCIPLĪNAS

5km skriešana, nūjošana, iešana (arī ar mazuļu ratiņiem) ar vai bez laika kontroli

10km skriešana, nūjošana, iešana ar vai bez laika kontroli

2,5km draudzeņu skrējiens (2 dalībnieku komanda) bez laika kontroles

Bērnu skrējieni 200 – 1000 m bez laika kontroles

3. SACENSĪBU PROGRAMMA

Tiks papildināts.

4. TRASE. STARTS. FINIŠS.

Tiks papildināts.

5. DALĪBNIECES.

2,5km, 5km un 10km distancē var piedalīties ikviena sieviete vai meitene bez vecuma ierobežojuma, uzņemoties pilnu atbildību par savu veselības stāvokli izvēlētās distances veikšanai.

Bērnu skrējienā var piedalīties zēni un meitenes vecumā no 2 līdz 12 gadiem.

6. REĢISTRĒŠANĀS.

Internetā: sacensībām iespējams reģistrēties elektroniski pasākuma mājas lapā www.sieviesuskrejiens.lv. Reģistrēšanās internetā tiks slēgta 08.05.2020 plkst. 23:59.

Sportland veikalos: no 15.01.2020 sacensībām iespējams reģistrēties aizpildot reģistrācijas anketu Sportland veikalos visā Latvijā. Reģistrācija tiks slēgta 08.05.2020 plkst. 12.00.

Sacensību dienā: 09.05.2020 par paaugstinātu dalības maksu sacensībām varēs pieteikties sacensību vietā Mežaparkā, reģistrācijas teltī.

Reģistrējoties un veicot dalības apmaksu, visiem dalībniekiem obligāti jāakceptē sacensību nolikums, uzņemoties pilnu atbildību par savu veselības stāvokli izvēlētās distances veikšanai.

Reģistrācija Mazuļu rāpošanas sacensībām notiks pasākuma dienā uz vietas.

7. DALĪBAS MAKSA.

 

Sacensību krekli – Kreklus ir iespēja iegādāties piesakoties internetā vai pasākumā uz vietas.

Ja dalībniece vēlas skriet bez laika kontroles, 5km un 10km distancēm reģistrācijas laikā tiek atrēķināti 2EUR no tā brīža cenas.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību. Tāpat dalības maksa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

8. STARTA KORIDORI.

Katra dalībniece ieņem vietu starta koridorā atbilstoši savam numuram un disciplīnai.

9. SACENSĪBU DOKUMENTI.

Sacensību dokumenti sastāv no dalībnieces numura ar laika kontroles čipu, saspraudēm, informācijas bukleta, sponsoru materiāliem.

Starta numuru un pārējos sacensību dokumentus dalībnieki varēs saņemt Sieviešu Skrējiena EXPO*, uzrādot izdrukātu reģistrācijas apstiprinājuma e-pastu, vai personu apliecinošu dokumentu.

*EXPO vieta tiks precizēta.

Tie dalībnieki, kas reģistrēsies EXPO laikā, starta numurus varēs saņemt uzreiz.

Sacensību numurus uzņēmumu komandām var izņemt viens uzņēmuma pārstāvis, pirms tam iesūtot dalībnieku sarakstu uz e-pastu info@balticevents.lv.

Ja dalībniece pati nevar ierasties uz pasākuma EXPO, numuru var izņemt arī dalībnieces pārstāvis, uzrādot dalībnieces reģistrācijas apstiprinājuma e-pastu vai apliecinājuma vēstuli, ka dalībniece piekrīt, ka viņas numuru izņem cita persona.

10. STARTA NUMURI.

Dalībnieces startam tiks pielaistas tikai ar oficiālajiem Sieviešu Skrējiena 2020 starta numuriem. Starta numuriem jābūt piestiprinātiem krekla priekšpusē, tiem jābūt labi saskatāmiem. Pēc finiša starta numuri paliek dalībniecēm.

11. VECUMA GRUPAS.

5km skriešana/iešana/nūjošana
Grupas nosaukums Dzimšanas gads
5SJ 2001. dzimš. g un jaunākas
5S 2000. dzimš. g. un vecākas
10km skriešana/iešana/nūjošana
Grupas nosaukums Dzimšanas gads
10SJ 2001. dzimš. g un jaunākas
10S 2000. dzimš. g. un vecākas
Bērnu skrējiens
Meitenes Dzimšanas gads
SB1 2014. dzimš. g. un jaunākas
SB2 2012. – 2013. dzimš. g.
SB3 2010. – 2011. dzimš. g.
SB4 2008. – 2009. dzimš. g.
Zēni Dzimšanas gads
VB1 2014. dzimš. g. un jaunāki
VB2 2012. – 2013. dzimš. g.
VB3 2010. – 2011. dzimš. g.
VB4 2008. – 2009. dzimš. g

12. APBALVOŠANA.

Skriešanā tiek apbalvotas 3 kopvērtējuma labāko rezultātu īpašnieces 5km un 10km distancēs, savukārt iešanā un nūjošanā 3 dalībnieces izlozes kārtībā.

Visi skrējiena dalībnieki uzreiz pēc skrējiena saņem piemiņas medaļu.

Bērnu skrējienu dalībniekiem nenotiek atsevišķa apbalvošana, visi saņem piemiņas medaļas un sponsoru sarūpētas dāvanas.

13. LAIKA KONTROLE.

5km un 10km distancē pavadītais laiks tiks mērīts ar BibTag laika mērīšanas sistēmas mikročipu, kas piestiprināts pie dalībnieču numura.

Bērnu skrējienos un 2,5km komandu skrējienā netiek veikta laika mērīšana.

14. DALĪBNIEČU DROŠĪBA.

Sacensību laikā sacensību centrā atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieču iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā. Katrs sacensību dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai skrituļslidām, izņemot trases galvenā tiesneša akceptēto pavadošo eskortu līderu grupai un medicīnisko servisu.

15. DISKVALIFIKĀCIJAS.

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieci, ja viņa neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieci gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņa nav spējīga turpināt dalību sacensībās.

16. FOTO. VIDEO.

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem Sieviešu Skrējiena 2020 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus.

17. PRIVĀTUMA POLITIKA

Biedrība “Baltic Events”

Reģistrācijas numurs 40008219474

Juridiskā adrese Rīga, Augusta Deglava iela 50, LV-1035, e-pasts info@balticevents.lv

Šī privātuma politika nosaka kārtību, principus un vispārējos noteikumus, kā biedrība

“Baltic Events” ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, lai organizētu sporta un aktīvās

atpūtas pasākums. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma politiku, lai saprastu, kādēļ dati

tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.

17.1. INFORMĀCIJA, KAS TIEK VAI VAR TIKT NO JUMS IEVĀKTA

Organizējot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus ir svarīgi nodrošināt precīzu

dalībnieku uzskaiti un ievākt nepieciešamo informāciju, lai varētu nodrošināt

kvalitatīvu pasākuma norisi, kā rezultātā mēs varētu no Jums ievākt sekojošus

personas datus:

– identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datumu un dzimumu);

– kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);

– Jūsu attēlus (fotogrāfijas un video), kuri iegūti pasākuma laikā;

– finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos);

– nodarbošanās veidu.

17.2. IEMESLI PERSONAS DATU APSTRĀDEI, TĀS TIESISKAIS PAMATOJUMS UN MĒRĶI

Jūsu personas datu ievākšana un apstrādāšana ir nepieciešama, lai biedrības “Baltic

Events” varētu kvalitatīvi noorganizēt sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, lai

nodrošinātu Jūsu piedalīšanos tajos un izpildītu Latvijas Republikas, kā arī Eiropas

Savienības noteiktās prasības.

Galvenie personas datu ievākšanas un apstrādes iemesli:

– Jūsu pieteikumu dalībai biedrības “Baltic Events” pasākumos apstrādei;

– Jūsu sasniegumu biedrības “Baltic Events” pasākumos reģistrēšanai;

– godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;

– pasākumu organizēšanai un reklamēšanai;

– lai nosūtītu jums veselības un drošības ieteikumus un citu informāciju, kas

attiecas uz jebkuru biedrības “Baltic Events” pasākumu, kurā Jūs piedalāties;

– lai informētu Jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un

pakalpojumiem, kuri varētu Jūs interesēt;

– statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums pasākumu

plānošanai;

– lai sniegtu atbildes uz jebkādiem Jūsu informācijas pieprasījumiem un

nodrošinātu efektīvu komunikāciju;

– biedrības “Baltic Events” pasākumu atspoguļošanai.

17.3. ATTĒLI UN VIDEO MATERIĀLI

Jūs apzināties, ka biedrības “Baltic Events” pasākumi ir publiski pasākumi un ka

biedrības “Baltic Events” pasākumus var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos

un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt Jūsu dalību jebkurā pasākumā.

Piedaloties pasākumā, Jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas

fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai

publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos

medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos

(skaidrības labad- arī nākotnē).

17.4 BĒRNI

Ja Jūs esat pieteicis dalībai bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no

biedrības “Baltic Events” pasākumiem, mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa

vecāku/citu likumisko pārstāvi.

17.5. DATU UZGLABĀŠANAS LAIKS

Mēs glabāsim Jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:

– īstenotu biedrības “Baltic Events” pasākumus;

– aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt

iesniegtas pret mums;

– izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Parasti mēs glabāsim Jūsu datus desmit gadus no Jūsu pēdējās dalības biedrības

“Baltic Events” pasākumā.

17.6. DATU NODOŠANA

Ņemot vērā Jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot Jūsu datus fiziskām

un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai mūsu kā pārziņa vārdā veiktu

atsevišķas darbības (piemēram, reģistrētu Jūs biedrības “Baltic Events” pasākumiem).

Mēs varam nodot Jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams

biedrības “Baltic Events” pasākuma organizēšanas laikā, vai kad to nosaka tiesību

akti, tai skaitā, bet ne tikai:

– apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas

gadījumam, ja pret mums tiek izvirzīta prasība;

– zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu

interešu aizstāvības gadījumos;

– tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Mēs nenodosim Jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien Jūs tam

neesat piekrituši.

17.7. DATU DROŠĪBA

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot

visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai

nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati

tiks kriptēti vai minimizēti.

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu

subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un

papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies,

kopš Jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi

pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz Augusta Deglava ielu

50, Rīgā, vai e-pastu info@balticevents.lv.

17.8. IEBILDUMI PRET DATU IZMANTOŠANU

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam Jūsu datus, vai

iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu

piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par Jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-

pastu info@balticevents.lv .

DATU PĀRNESAMĪBA

Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot Jūsu vajadzības, mēs nosūtām Jūsu personas

datus, kurus Jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.

17.9. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, Jūs varat kontaktēties ar

mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Augusta Deglava ielu 50,

Rīgā, vai izmantojot e-pastu info@balticevents.lv

Ja Jūs neapmierinās mūsu atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu

apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei –

Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

17. PRETENZIJAS.

Pretenzijas par sacensību rezultātiem, pārkāpumiem utt. tiek pieņemtas 1 stundas laikā pēc dalībnieka finiša, iemaksājot 20,- EUR. Tās tiek izskatītas nekavējoties. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

Visas pretenzijas par rezultātiem pēc sacensībām tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@balticevents.lv. Pretenzijas tiks izskatītas 5 dienu laikā pēc to saņemšanas.

NEAPSKATĪTIE GADĪJUMI

Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori.